Terms and Conditions

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Algemeen
Artikel 3 – Offertes/orderbevestigingen
Artikel 4 – Prijzen
Artikel 5 – Betaling
Artikel 6 – Levering en verzending
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 – Garanties en reclameren
Artikel 9 – Aansprakelijkheid voor schade
Artikel 10 – Ontbinding, niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) Artikel 11 – Overige bepalingen

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. Cotit B.V. wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als COTIT B.V..De wederpartij van Cotit wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 2. De wederpartij van Cotit wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn Cotit en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening

  tussen partijen.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen COTIT B.V. en haar wederpartij, waaronder alle door Cotit gedane online en offline aanbiedingen en met Cotit gesloten en te sluiten overeenkomsten met de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Wederpartij).
 2. Deze algemene voorwaarden worden tegenover iedere Wederpartij gehandhaafd die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en gelden met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de Wederpartij.

ARTIKEL 3: OFFERTES EN ORDERBEVESTIGINGEN

 1. Alle door Cotit gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cotit de bestelling schriftelijk dan wel elektronisch bevestigt nadat de Wederpartij op de website een bestelling heeft geplaatst, dan wel een order heeft geplaatst bij een van de agenten van Cotit.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende goederen.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

 1. Voor zover niet anders is bepaald, zijn alle prijzen van COTIT B.V. exclusief B.T.W. en in Euro’s.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de overeengekomen prijs exclusief kosten van vervoer (zoals porto- en verpakkingskosten), webshop, handelingskosten, laden en lossen.
 3. De door Cotit opgegeven prijzen, kosten of honoraria zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende prijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringspremies, lonen, vrachten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien één of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan nadat de overeenkomst is gesloten, is Cotit gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen. Cotit behoudt zich het recht voor tussentijds te factureren.
 4. Bij afname van een opstartpakket brengt COTIT B.V. 115,- consultancy kosten per uur in rekening. Onder consultancy kosten worden begrepen; order voorbereiding en communicatie met partners zoals fabrieken en leveranciers. COTIT B.V. moet zijn werkzaamheden als een “goed opdrachtnemer” uitvoeren, restitutie over uitgevoerde werkzaamheden (consultancy kosten) is daarom ook niet mogelijk zonder een aangetekende ingebrekestelling.

ARTIKEL 5: BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Een betaling dient door de Wederpartij steeds te geschieden zonder het recht enige aftrek of korting toe te passen en zonder haar prestatie op te schorten of van enige prestatie zijdens Cotit afhankelijk te (doen) stellen.
 3. Cotit is gerechtigd te verlangen dat door de Wederpartij zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de koopprijs. De wijze van zekerheidstelling staat ter keuze van Cotit. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van Cotit geeft haar het recht de koopprijs onmiddellijk op te eisen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 4. Indien de Wederpartij op de vervaldag niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle verplichtingen van de Wederpartij jegens Cotit uit hoofde van alle tussen de Wederpartij en Cotit gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar en is de Wederpartij aansprakelijk voor alle door Cotit geleden en te lijden schad.
 1. Ingeval van te late betaling is Cotit gerechtigd een contractuele rente van 1,5% per maand in rekening te brengen over het volledig verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als een volle maand wordt gerekend.
 2. Voorts is de Wederpartij, zodra zij in de nakoming van haar verplichting tekortschiet, alle kosten verschuldigd, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, die worden veroorzaakt door het (laten) innen van de vordering op de Wederpartij.
 3. De Wederpartij doet afstand van het recht om een schuld aan Cotit te verrekenen met een vordering op Cotit.

ARTIKEL 6: LEVERING EN VERZENDING

 1. COTIT B.V. bepaalt de wijze van verzending, verpakking en vervoer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Het risico voor de zaken gaat over op de Wederpartij vanaf het moment dat de zaken in de macht van de Wederpartij zijn gebracht.
 3. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft COTIT B.V. de keuze dit deel te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Facturen die betrekking hebben op gedeeltelijke levering, moeten door de Wederpartij worden voldaan binnen de betalingstermijn.
 4. De opgegeven levertermijn (start productie) gaat in zodra COTIT B.V. de door de Wederpartij verschuldigde koopprijs en eventuele bijkomende kosten op haar bankrekening heeft ontvangen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Bij aflevering van de zaken door COTIT B.V. bij de Wederpartij, wordt degene die aanwezig is ten tijde van de levering van de zaken bevoegd geacht tot inontvangstneming.
 6. Zolang de Wederpartij in gebreke blijft een of verscheidende facturen na hun vervaldag te betalen, mogen alle toekomstige leveringen worden opgeschort tot algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van COTIT B.V. de bestelling(en) te annuleren en een schadevergoeding te vorderen.
 7. Opgegeven levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. COTIT B.V. raakt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim, en de Wederpartij kan de overeenkomst daardoor niet geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Wederpartij heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. Bij niet-tijdige levering moet Cotit derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld, onder verlening van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.
 8. Indien levering op afroep is overeengekomen, is de Wederpartij verplicht tot een regelmatige afname, zoveel mogelijk verdeeld naar tijdsevenredige hoeveelheden, een en ander in redelijkheid en in overleg met Cotit te bepalen.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang de Wederpartij niet de volledige koopprijs met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Cotit wegens toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij ter zake heeft voldaan, of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt COTIT B.V. zich de eigendom van de zaken voor.
 2. De Wederpartij is gerechtigd de zaken op de voor haar bedrijfsvoering normale zakelijke wijze te vervreemden. Daarbuiten mag de Wederpartij evenwel de zaken, waarop Cotit haar eigendomsrecht heeft voorbehouden, niet aan derden in pand geven, verkopen of anderszins daarop beperkte rechten vestigen dan wel daarover beschikken. Indien de Wederpartij op grond van de bestaande situatie moet aannemen dan wel voorzien dat zij niet meer in staat is, dan wel zal zijn, aan haar zakelijke verplichtingen te voldoen, is zij niet langer gerechtigd over de zaken te beschikken. De Wederpartij zal COTIT B.V. dan onmiddellijk schriftelijk verwittigen en dient desverlangd de zaken onverwijld tot COTIT B.V. haar beschikking te houden en te stellen. De Wederpartij dient Cotit onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van elke inbeslagneming van haar zaken. De Wederpartij is gehouden die zaken op haar kosten te verzekeren tegen alle risico’s waaronder brand, ontploffing, inbraak of diefstal, en Cotit desverlangd de ter zake opgemaakte polissen te tonen.
 3. De Wederpartij is niet gerechtigd aanspraak te maken op bewaringskosten ter zake van enige door COTIT B.V. aan haar geleverde zaak.
 4. De Wederpartij is gehouden op eerste verzoek van Cotit mee te werken aan het vestigen van een pandrecht op vorderingen die de Wederpartij uit hoofde van doorlevering van zaken op haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. In dat geval heeft COTIT B.V. tevens het recht te kiezen voor een openbaar of stil pandrecht.

 

ARTIKEL 8: GARANTIES EN RECLAMEREN

1.

Cotit staat ervoor in dat de volgende door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen die in het handelsverkeer in haar sector daaraan algemeen gesteld plegen te worden:

Mode artikelen
Media en vormgeving
Additionele diensten (Verpakking, distributie en opslag)
Sampling: Geringe in de handel toelaatbare geachte afwijkingen betre
ffende kwaliteit, kleur, gewicht, formaten en maten e.d. leveren geen grond op voor reclames. De Wederpartij is verplicht de zaken (sample) onmiddellijk na levering deugdelijk te keuren, tenzij is overeengekomen dat keuring op een eerder moment plaatsvindt.

Voor de zaken als bedoeld in artikel 7.1, geldt een garantietermijn van 6 weken na de datum van totstandkoming van de overeenkomst.
De verleende garantie vervalt in ieder geval, maar niet uitsluitend, bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid, (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan vochtigheid, of indien de Wederpartij Cotit onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht tijdig te verhelpen.

Buiten de zaken als bedoeld in artikel 7.1 is geen garantie van toepassing.
Indien de aldus door de Wederpartij gekeurde zaken als bedoeld in artikel 7.1 door of namens de Wederpartij zijn goedgekeurd, heeft de Wederpartij niet meer het recht te reclameren over de kwaliteit van de geleverde zaken en/of de staat waarin deze verkeren.
Voor het overige dient – indien het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt – door de Wederpartij binnen vijf dagen na levering schriftelijk bij Cotit gereclameerd te worden onder opgave van de concrete bezwaren of klachten van de Wederpartij. 7.8 Bij gebreke van reclame binnen de hiervoor gestelde termijn worden de geleverde zaken geacht volledig te beantwoorden aan de overeenkomst tussen partijen.

 

 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

 1. Cotit is niet aansprakelijk voor bij de Wederpartij ontstane schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, als gevolg van handelen of nalaten van Cotit of van door haar ingeschakelde derden.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Cotit voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Cotit of haar leidinggevende ondergeschikten.
 3. Cotit is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) foutieve aanduidingen bij sampling en/of productie, al dan niet door derden aangebracht, op etiketten (materialen, bestanddelen, etc.), prijslijsten, folders, brochures etc.
 4. De aansprakelijkheid van Cotit blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 5. Indien om welke reden dan ook geen van de onder artikel 8.4 bedoelde verzekering(en) aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Cotit beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat door Cotit aan de Wederpartij in drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht en door de Wederpartij tijdig is voldaan, met een maximum van de factuurwaarde
 6. Indien Cotit ter zake enige schade, waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, is de Wederpartij gehouden Cotit ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te Vergoeden hetgeen zij aan die derde zou moeten voldoen.
 7. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Wederpartij met de schade en met Cotit als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 8. Cotit is niet aansprakelijk voor derving aan productie wat binnen algemene kaders wordt beschouwd in de kleding productie branche.

 

ARTIKEL 10: ONTBINDING, NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van COTIT B.V. in de nakoming van enige verplichting jegens de Wederpartij niet aan haar kan worden toegerekend in geval van een van Cotit haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
 2. Onverminderd de aan Cotit toekomende rechten heeft COTIT B.V. het recht, indien zij door omstandigheden buiten haar schuld en risicosfeer wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst gedurende de overmacht- periode naar haar keuze op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is, en zonder dat dit tot enige vermindering van de prijs voor het reeds geleverde zal leiden.
 3. Indien Cotit door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, en deze situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Cotit is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als zij als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 4. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet (waaronder de verplichting tot (tijdige) betaling), alsmede indien sprake is van faillissement, staking van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, dan wel indien de eigendom van het bedrijf van de Wederpartij overgaat en/of de feitelijke bedrijfsleiding in andere handen komt, heeft COTIT B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten, of geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, onverminderd de aan haar verder toekomende rechten, zonder dat Cotit deswege tot enige schadevergoeding gehouden is. In dat geval is elke vordering die COTIT B.V. ten laste van de Wederpartij heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

 

ARTIKEL 11: OVERIGE BEPALINGEN

 1. Rechten van de Wederpartij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van COTIT B.V.. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 2. Op alle overeenkomsten tussen COTIT B.V. en de Wederpartij, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De algemene voorwaarden van COTIT B.V. zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen COTIT B.V. en andere partijen.
 4. Alle geschillen, voortvloeiende uit met COTIT B.V. gesloten overeenkomsten, zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te midden Nederland.
 5. COTIT B.V. beheert relaties met derde partijen zonder tussenkomst van wederpartij. Hierbij is te denken aan inkoop grondstoffen, fabricage, distributie en technische diensten.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds (voor het afronden van de opdracht) eindigt, is wederpartij een vergoeding verschuldigd over het volledige factuur bedrag.